Poziv za javnu nabavku računara i opreme 2015

Poziv za javnu nabavku Baletska škola Novi Sad

БАЛЕТСКА ШКОЛА

У НОВОМ САДУ

ЈЕВРЕЈСКА 7

Б р о ј: 311

Д а т у м: 03.07.2015. тел: 021/ 529-225

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2,члана 57. и члана 60. став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама 

(“Службени гласник РС”, број 124/2012 и 14/2015)

 

 

Балетска школа у Новом Саду

 

21000 Нови Сад, Јеврејска 7

 

објављује

 

П О З И В

ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКИХ МИШЕВА

 

 

 1. Наручилац: Балетска школа у Новом Саду, МБ: 08066949, ПИБ: 100239654, позива све  заинтересоване понуђаче да поднесу своје писане понуде под условима из овог позива и конкурсне документације.

 

 1. Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

 

 1. Редни број ЈНМВ: 01/2015

 

 1. Предмет јавне набавке:набавка преносивих рачунара и рачунарских мишева

 

 1. Назив и ознака из општег речника набавки:

 

 

30213100 - преносиви рачунари

30237400 - рачунарски мишеви

 

 1. Врста поступка јавне набавке:Јавна набавка добара се спроводи упоступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012 и 14/2015) , Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 29/2013 и 104/13), и Одлуке о покретању поступка ЈНМВ број 301од 25.05.2015. године.

 

 1. Јавна набавка није обликована у партије

 

 1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена .

 

 1. Начин преузимања конкурсне документације:Заинересовани понуђачи могупреузети позив и конкурсну документацију на веб страници Портала јавних набавкиwww.portal.ujn.gov.rsкао и на веб страници Наручиоца www.baletska.com

 

 1. Начин подношења понуде и рок: Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона и чланом 21., 22., 23., и 24. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013 и 104/2013) .Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим позивом и конкурсном документацијом.

Рок за подношење понуда је 17.07.2015. године до 12.00 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца: Балетска школа у Новом Саду, Јеврејска 7, 21000 Нови Сад, у наведеном року без обзира на начин слања, односно достављања.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди .

Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти или кутији непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Балетска школа у Новом Саду, Јеврејска 7, 21000 Нови Сад, са назнаком “Не отварати – Понуда за учествовање у поступку ЈНМВ број: 01/2015. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача, имејл адреса, број телефона понуђача и име особе за контакт.

 

 1. Понуда са варијантама: Понуда са варијантама није дозвољена.

 

 1. Подизвођачи: Понуда са подизвођачем није дозвољена.

 

 1. Место, време и начин отварања понуда:

 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати дана 17.07.2015. у 12,15 часова. Отварање понуда ће се обавити у канцеларији шефа рачуноводства код наручиоца.

 

14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступкуотварања понуда:

 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење за учешће у поступку отварања понуда,које ће уредно предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда. Пуномоћје треба да је издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника понуђача се уноси у Записник о отварању понуда, и исти ће потписати записник и преузети примерак истог.

 

15. Рок за доношење одлуке:

 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда и иста ће бити достављена понуђачима у року од 3 дана од дана доношења.

 

16.Лице за контакт:

 

Контакт особа: За правна и техничка питања:Остоја Дражић, секретар Школе, имејл: drazicostoja@gmail.com,сваког радног дана од08:30 – 12:30часова