Konkursna dokumentacija Računari 2015.

Konkursna dokumentacija Računari 2015 Baletska škola Novi Sad

                                        БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУBaletska škola Novi Sad

              
                

          
 НОВИ САД            
 Јеврејска 7

Број ЈНМВ: 01/2015
Датум 03.7.2015. године
Дел.број: 310

                                               КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                                                 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
                                        Набавка рачунара и рачунарских мишева
                                             ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
                                                 ЈНМВ број 01/2015

                       

   Датум објављивања на Порталу јавних набавки: 06.07.2015.године
   Крајњи рок предаје понуда: 17.07.2015. године до 12,00 часова
   Јавно отварање понуда: 17.7.2015. године у 12.15 часова
                       Укупан број страна: 30

 Нови Сад, јули 2015. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 29/2013 и 104/13), Одлуке о покретању поступка ЈНМВ број 301 и Решења о именовању Комисије за ЈНМВ број 302, за спровођење предметног поступка јавне набавке мале вредности, припремљена је:


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Набавка преносивих рачунара и рачунарских мишева

Редни број: 01/2015

Конкурсна документација садржи:

Поглавље                                   Назив поглавља                                           Страна


I                                Општи подаци о јавној набавци                                           3

II                               Подаци о предмету јавне набавке                                       3

III                              Позив за подношење понуда                                               4

IV           Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,      7
              начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, 
              рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне 
              додатне услуге и сл.

V            Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и          8
              упутство како се доказује испуњеност тих услова                                 
VI                   Упутство понуђачима како да сачине понуду                                  11

Прилог 1                   Менично писмо - овлашћење                                               18

VII                            Образац понуде                                                                  19

VIII        Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. став
              1. тач. 1) до 4) Закона, у поступку јавне набавке мале вредности          22

IX           Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 2.
               Закона, у поступку јавне набавке мале вредности                                23

X                             Образац изјаве о независној понуди                                     24

XI                            Образац спецификације са структуром цене                        25
 
XII                          Образац изјаве о финансијском обезбеђењу                         26

XIII                         Модел уговора                                                                     27

                            I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Балетска школа у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Јеврејска 7

МБ: 08066949 ПИБ:100239654

Интернет страница: www.baletska.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 01/2015 су добра – набавка рачунара и рачунарских мишева.

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

У предметним поступку није у питању резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба)

Контакт особа: За правна и техничка питања: Остоја Дражић, секретар Школе, имејл: drazicostoja@gmail.com, сваког радног дана од 08:30 – 12:30 часова.
                      II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 01/2015 су добра – набавка рачунара и рачунарских мишева.

Ознака из општег речника набавке: 30213100 - преносиви рачунари 30237410 - рачунарски мишеви

2. Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

                       III    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


На основу члана 55. став 1. тачка 2,члана 57. и члана 60. став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012 и 14/2015)


                               Балетска школа у Новом Саду

                               21000 Нови Сад, Јеврејска 7

                                          објављује

                                          П О З И В
                           ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА

            ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКИХ МИШЕВА


1. Наручилац: Балетска школа у Новом Саду, МБ: 08066949, ПИБ: 100239654, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје писане понуде под условима из овог позива и конкурсне документације.

2. Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

3. Редни број ЈНМВ: 01/2015

4. Предмет јавне набавке: набавка рачунара и рачунарских мишева

5. Назив и ознака из општег речника набавки:


30213100 - преносиви рачунари
30237400 - рачунарски мишеви

6. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка добара се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012 и 14/2015) , Правилником о  обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 29/2013 и 104/13), и Одлуке о покретању поступка ЈНМВ број 301од 25.05.2015. године.

7. Јавна набавка није обликована у партије

8. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена .

9. Начин преузимања конкурсне документације: Заинтересовани понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на веб страници Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs као и на веб страници Наручиоца www.baletska.com

10. Начин подношења понуде и рок: Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона и чланом 21., 22., 23., и 24. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013 и 104/2013) .Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим позивом и конкурсном документацијом.
Рок за подношење понуда је 17.07.2015. године до 12.00 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца: Балетска школа у Новом Саду, Јеврејска 7, 21000 Нови Сад, у наведеном року без обзира на начин слања, односно достављања.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди .
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти или кутији непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Балетска школа у Новом Саду, Јеврејска 7, 21000 Нови Сад, са назнаком “Не отварати – Понуда за учествовање у поступку ЈНМВ број: 01/2015“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача, имејл адреса, број телефона понуђача и име особе за контакт.

11. Понуда са варијантама: Понуда са варијантама није дозвољена.

12. Подизвођачи: Понуда са подизвођачем није дозвољена.

13. Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати дана 17.07.2015. у 12,15 часова. Отварање понуда ће се обавити у канцеларији шефа рачуноводства код наручиоца.

14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење за учешће у поступку отварања понуда,које ће уредно предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда. Пуномоћје треба да је издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника понуђача се уноси у Записник о отварању понуда, и исти ће потписати записник и преузети примерак истог.

15. Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда и иста ће бити достављена понуђачима у року од 3 дана од дана доношења.

16. Лице за контакт:

Контакт особа: За правна и техничка питања: Остоја Дражић, секретар Школе, имејл: drazicostoja@gmail.com, сваког радног дана од 08:30 – 12:30 часова.IV ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ, ВРСТА ПРОДАЈЕ, КАПАЦИТЕТ,
ПЕРИОД И МЕСТО ИСПОРУКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
1. Врста и количина добара

Погледати Образац - Спецификација и структура цене.

2. Техничке карактеристике

Погледати Образац -  Спецификација и структура цене.

3. Оквирни обим динамике испоруке

Испорука по потреби и захтеву Наручиоца, а рок испоруке не може бити дужи од 10 радних дана од дана требовања добара, најкасније 30 дана по уплати.

4. Период испоруке

Најкасније до краја марта 2016.

5. Место испоруке

Балетска школа у Новом Саду, Јеврејска 7, 21000 Нови Сад.


V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.3. Понуда са подизвођачем није дозвољена.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у конкурсној документацији), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Напомена:
Уколико се наручилац определи да пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова, понуђач ће бити у обавези да достави све, или поједине доказе:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;VI   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште у затвореној коверти, или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, имејл адресу, број телефона понуђача и име особе за контакт..

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Балетска школа у Новом Саду, Јеврејска 7, 21000 Нови Сад, са назнаком:

“Не отварати – Понуда за учествовање у поступку ЈНМВ број: 01/2015“

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  17.07.2015. године, до 12,00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 17.07.2015. године у 12,15 часова у просторијама Наручиоца. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:
Оверен и потписан образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона
Оверен и потписан образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. став 2. Закона
Оверен и потписан образац изјаве о независној понуди
Оверен и потписан образац понуде
Оверен и потписан образац спецификације са структуром цене
Модел уговора (мора бити оверен и потписан)
Споразум из члана 81. став 4. Закона (доставља се у случају подношења заједничке понуде)

Понуђач треба пажљиво да проучи конкурсну документацију, као и сва упутства, обрасце, услове уговора и техничке карактеристике. Уколико понуђач не испуни све тражене услове и не достави све доказе захтеване конкурсном документацијом, или достави понуду која према својој суштини не одговара конкурсној документацији у свему, имаће за резултат одбијање понуде.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације. Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених информација, или погрешно процењених околности или услова, односно недовољног знања, наручилац ће одбити као неосноване.

Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду читко и у потпуности попуњени, потписани и оверени печатом на свакој страни.

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити важећи само ако је исти оверила печатом и парафирала овлашћена особа.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или целина тих докумената.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члана 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуда са подизвођачем није дозвољена.

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.


Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.


Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Балетска школа у Новом Саду, Јеврејска 7, 21000 Нови Сад, са назнаком:
„Измена понуде у поступку ЈНМВ број 01/2015, НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде у поступку ЈНМВ број 01/2015, НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде у поступку ЈНМВ број 01/2015, НЕ ОТВАРАТИ”.
„Измена  и  допуна  понуде  у поступку ЈНМВ број 01/2015, НЕ ОТВАРАТИ”


На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу, имејл адресу, контакт лице и телефон понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.


По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка

1) до 6) Закона и то податке о:

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

4. понуђачу који ће издати рачун,
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора,

понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона, у поступку јавне набавке мале вредности).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. РОК, УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ ЦЕНА
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У цену урачунати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке укључујући и цену услуге превоза.

обрасцу структуре цене, понуђач је дужан да наведе цене у динарима по свим траженим позицијама.

Укупна понуђена цена (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом исказана у обрасцу понуде, мора бити иста као укупна понуђена цена (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом исказана у рекапитулацији обрасца структуре цена.

понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.
Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.

9.1. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Уговорена вредност добара биће плаћена добављачу у року који не може бити дужи од 45 (четрдесет и пет) дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Авансно плаћање није дозвољено.

9.2. РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Рок испоруке добара не може бити дужи од 10 радних дана од дана требовања добара, а најкасније 30 дана по уплати.
Место испоруке - на адресу наручиоца:
Балетска школа у Новом Саду, Јеврејска 7, 21000 Нови Сад.

9.3. ГАРАНТНИ РОК

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе гарантни рок који не може бити краћи од 24 месеца.

У случају да понуђач непрецизно одреди гарантни рок (оквирно, око, од-до, и слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Добра која се испоручују морају бити фабрички нова, у оригиналном паковању и испоручена на адресу наручиоца о трошку добављача.

Сва добра која се испоручују морају имати декларацију и гаранцију произвођача, са уписаним датумом испоруке, које морају бити оверене печатом добављача.
9.4. ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР

Овај уговор се закључује на одређено време тј. на период до реализације испоруке набављених добара из Техничке спецификације која је саставни део конкурсне документације, а најдаље до краја марта 2016. године.

9.5. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а (прилог 1). Изабрани понуђач уз меницу мора доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Изабрани понуђач уз меницу мора доставити и фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије Рок важења менице је 10 дана дужи од дана истека рока за коначну испоруку добара која су предмет јавне набавке.
Наручилац ће активирати меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику  путем поште на адресу наручиоца:

Балетска школа у Новом Саду, Јеврејска 7, 21000 Нови Сад, електронске поште на e-mail: drazicostoja@gmail.com, тражити од наручиоца додатне информације, или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој веб страници.
Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ број 01/2015”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 6 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:
„Најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену за преносиве рачунаре. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену за преносиве рачунаре као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је понуда прва пристигла код наручиоца. Предајом своје понуде понуђач прихвата напред наведени начин утврђивања најповољније понуде у случају да две или више понуда имају исту најнижу цену.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: drazicostoja@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број текућег рачуна: 840-30678845-06, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана дана отварања понуда и иста ће бити достављена понуђачима у року од 3 дана од дана доношења.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ПРИЛОГ 1       

   На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,


ДУЖНИК:
Пун назив и седиште:__________________________________________________
ПИБ: _______________________  Матични број:___________________________
Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке),


И з д а ј е
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК:
(поверилац)
Пун назив и седиште: Балетска школа у Новом Саду, Јеврејска 7, 21000 Нови Сад
ПИБ: 100239654;  Матични број: 08066949
Текући рачун: 840-434660-22 код: Управе за трезор


Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,                                            сер. бр. ______________ као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Балетску школу у Новом Саду, Јеврејска 7, Нови Сад, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од __________ динара (у висини 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом), по Уговору о набавци рачунара бр._________ од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен код испоручиоца  добара-дужника), по јавној набавци број ЈНМВ 01/2015, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, уколико _____________________________________ (назив дужника), као дужник не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Рок важења бланко соло менице сер. број _____________је све време трајања гарантног рока плус 5 дана од истека гарантног рока.
Овлашћујемо Балетску школу у Новом Саду, Јеврејска 7, Нови Сад, као Повериоца,  да у складу са горе наведеним условом и важећим прописима, вансудски изврши наплату бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, на терет свих текућих рачуна Дужника, а у корист текућег рачуна Повериоца бр 840-434660-22 код Управе за трезор.
Овлашћујемо банке код којих имамо текуће рачуне да наплату-плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава за наплату.
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника __________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - картон депонованих потписа

Место и датум издавања овлашћења:
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

МППотпис овлашћеног лица

                                        Образац бр. 1


VII   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности добара – набавка рачунара и рачунарских мишева, ЈНМВ број 01/2015.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):


Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):


Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
    

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:Име особе за контакт:


2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:Име особе за контакт:


3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:Име особе за контакт:


Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
ПОНУДА

Цена  за 1 рачунар без ПДВ-а

Цена  за 1 рачунар са ПДВ-ом

Цена  за 1 рачунарски миш без ПДВ-а

Цена  за 1 рачунарски миш са ПДВ-ом

Укупна цена за 10 рачунара и 10 рачунарских мишева без ПДВ-а

Укупна цена за 10 рачунара и 10 рачунарских мишева са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Гарантни период

Место и начин испоруке


Датум                                   Понуђач
    М. П.
_____________________________            ________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Авансно плаћање није дозвољено.
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана.
Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке.
Рок испоруке најкасније 30 дана по уплати
Место испоруке - franco адреса наручиоца
                                        Образац бр. 2

VIII   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКЕ 1) ДО 4) ЗАКОНА


ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
            
И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка рачунара и рачунарских мишева ЈНМВ број 01/2015, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
Место:_____________                                                            Понуђач:


Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
                                        Образац број 3
IX   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ
ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач_________________________________________________, у поступку јавне набавке мале вредности добара - набавка рачунара и рачунарских мишева ЈНМВ број 01/2015 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.


Место:_____________

Понуђач


Датум:_____________
М.П.
    _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
                                        Образац број 4

X      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

    

    У складу са чланом 26. Закона понуђач ______________________________
даје:


ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


    Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара - набавка рачунара и рачунарских мишева ЈНМВ број 01/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.Место:_____________    Понуђач


Датум:_____________    М.П.    _____________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
                                        Образац број 5

XI    ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ


Р.бр.
Врста добра
Јед. мере
Кол.
Цена по 1 комаду без ПДВ
Цена по 1 комаду са ПДВ
Укупна цена без ПДВ
Укупна цена са ПДВ
1.
Преносиви рачунар
(лаптоп)

Процесор
AMD Dual-Core 1.0GHz
Ili bolji
Графичка карта
AMD Radeon do 1GB
Ili bolja
Меморија
min. 4GB 1333MHz
Екран
min. 15.6 inča LED
Хард диск
500 GB SATA 5400rpm
Ili veći
Оптички уређај
DVD-RW
Ili bolji
Мрежа
min LAN 10/100 Mbps
WiFi , Bluetooth
 Повезивање
min:
 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0,
HDMI, 3.5mm audio ulaz/izlaz
Web камера
Da
Батерија
Li-Ion
Оперативни систем
Windows 8.1 64bit
Остало
Čitač memorijskih kartica
kom
10
2.
Рачунарски мишеви
Miš USB, Wireless
kom
10
3.

                                                                 УКУПНО:
Напомена: Уз понуду обавезно доставити техничку спецификацију понуђене опреме

Место:_____________    Понуђач

Датум:_____________                               М.П.                   _____________________

        Образац број 6

XII   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ


У складу са чланом 61. став 7. Закона о јавним набавкама понуђач

____________________________________
    даје:

ИЗЈАВУ
О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
Обавезујем се да ћу у тренутку закључења уговора предати наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту ћу доставити попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% (15% за понуђача који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона), вредности уговора без ПДВ-а и копију картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму, као и фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије. Рок важења менице је 5 дана дужи од дана истека гарантног рока за добра која су предмет јавне набавке.
Место:_____________

Понуђач:


Датум:_____________
М.П.
_____________________XIII    МОДЕЛ УГОВОРА

Упутство за попуњавање: Уговор се попуњава траженим подацима на празним цртама, потписује и оверава печатом.

Г О В О Р
јавној набавци добра – набавка рачунара и рачунарских мишева

Закључен дана ________________између:
1.        Балетске школе у Новом Саду, Нови Сад, ул. Јеврејска бр. 7,
ПИБ 100239654, матични број 08066949, коју заступа директор Школе Сања Вучуревић (у даљем тексту: Наручилац)
и
2. ________________________________________, са  седиштем  у________________,  улица  и  број  _________________________________,
ПИБ:    ____________,  матични    број:  ______________, број  рачуна: __________________ банка_____________________________, лице  овлашћено  за  потписивање  уговора
___________________________________________ (у даљем тексту: Добављач).
Опционо (понуђачи из групе понуђача):
 (у случају подношења заједничке понуде морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача)

Основ уговора:
ЈНМВ Број: ЈНМВ 01/2015
Број и датум одлуке о додели уговора:__________________
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од_______________ године.

Члан 1.
Наручилац је, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12 и 14/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности број 01/2015 и извршио прикупљање понуда за јавну набавку добра - рачунари и рачунарски мишеви. Добављач је доставио понуду заведену код наручиоца под бројем _________ од ____________ 2015. године, а која чини саставни део овог уговора.

Члан 2.
Предмет Уговора је набавка и испорука добара - 10 преносивих рачунара (лаптоп) и 10 рачунарских мишева ближе је одређен Kонкурсном документацијом и прихваћеном понудом Добављача број _______  од _________. године, датом у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ број 01/2015 која чини саставни део овог уговора.

                                                      Члан 3.
Укупна вредност набавке из члана 2. овог уговора са свим трошковима без обрачунатог ПДВ износи _________________ динара.
Укупна вредност набавке из члана 2. овог уговора са свим трошковима са обрачунатим ПДВ износи _________________ динара.
Уговорене јединичне цене су фиксне.

Члан 4.
Добављач се обавезује да ће добра која су предмет овог уговора испоручивати у року од ____ радних дана од дана требовања добара, на адресу наручиоца, у противном наручилац задржава право једностраног раскида уговора.
Наручилац ће у року од 2 дана од дана преузимања, испоручена добра прегледати и писмено саопштити добављачу своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима (квалитативни пријем). У случају да наручилац не упути писмено обавештење о утврђеним видљивим недостацима на добрима из члана 1. овог уговора, у року из става 1. овог члана, сматраће се да је успешно извршен квалитативни пријем.
Члан 5.
Добра која су предмет овог уговора морају задовољавати карактеристике тражене спецификацијом у оквиру усвојене понуде добављача број ____________ од ___________. године  која је саставни део овог уговора.
Добро које се испоручује мора бити фабрички ново, у оригиналном паковању и испоручено на адресу наручиоца о трошку добављача.
Сва добра која се испоручују морају имати декларацију и гаранцију произвођача која мора бити оверена печатом добављача са уписаним датумом испоруке.
Добављач се обавезује да ће по извршеној испоруци одређене врсте и количине добра испоставити наручиоцу фактуру и отпремницу, на основу стварно испоручених количина и врсте добара, по јединичној цени одређене врсте добра из понуде број ________________ од _________________. године.

Члан 6.
Плаћање добара која су предмет ове набавке врши се у року не дужем од 45 дана од дана пријема фактуре, на текући рачун добављача бр. _________________, код банке  _____________________________.
Добављач је дужан да фактуру достави наручиоцу на адресу: Балетска школа у Новом Саду, Јеврејска 7, 21000 Нови Сад, лично или поштом. Обавезна назнака на коверти гласи: „Фактура у предмету ЈНМВ број 01/2015“.
Исплата по фактури се може вршити само ако наручилац нема рекламацију на испоручена добра.
У случају да наручилац поднесе рекламацију на примљено добро, рок за плаћање почиње да тече тек од дана кад се рекламација отклони по одредбама овог уговора.
Наручилац ће посебним решењем именовати лице које је задужено за праћење извршења овог уговора.

Члан 7.
Рекламација из члана 6. овог Уговора се доставља у писаној форми добављачу, а у истој се наводе примедбе на испоручену робу и поднoси предлог за отклањање недостатака.
Ако је рекламација основана, добављач је дужан да у року од 48 часова од момента пријема рекламације у свему поступи по истој.
Ако добављач није у могућности да поступи по примедбама из става 1.овог члана, наручилац ће вратити добро (на кога се односи рекламација) добављачу и умањити исплату по рачуну који је дат за испоруку тог добра.
Наручилац има право и да тражи накнаду евентуалне штете.
случају из става 3. овог члана наручилац може да активира меницу као финансијско обезбеђење за добро извршење посла.
47. случају да наручилац активира меницу као финансијско обезбеђење за добро извршење посла, то ће се сматрати негативном референцом у смислу члана став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама и односиће се на добра из ове партије.

Члан 8.
Добављач је дужан да у моменту закључења овог уговора достави наручиоцу, као финансијско обезбеђење за добро извршење посла, једну бланко сопствену меницу неопозиву, безусловну, наплативу на први позив, односно без права приговора за добро извршење уговора, у висини од 10% од уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ) што износи укупно ________________ динара, заједно са следећим документима:

прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
фотокопију Картона депонованих потписа и извод из Регистра привредних друштава - Агенције за привредне регистре, којима се доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за заступање Понуђача и да нема ограничења за исто;
фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача);
фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије. Рок важења менице је 10 дана од дана престанка важења овог уговора.

Члан 9.
Овај уговор се закључује на одређено време тј. на период до реализације испоруке добара која су предмет овог уговора а најдаље до краја јануара 2016. године.
Под даном закључења уговора са добављачем подразумева се дан када обе уговорне стране потпишу уговор

       Члан 10.
Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, али и неиспуњењем или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна, као и из других разлога који су наведени овим Уговором.

  Члан 11.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
-   конкурсна документација за јавну набавку ЈНМВ број 01/2015.
-   понуда Добављача бр. ____________  од ___________. године

  Члан 12.
На све односе уговорних страна који могу настати поводом овог уговора, а нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

       Члан 13.
Уговорне стране имају право да раскину уговор уколико дуга страна не испуњава своје обавезе како је уговорено.
Уговор се раскида достављањем писане изјаве о раскиду уговора другој страни.
Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.
Трошкове настале у вези са раскидом уговора сноси страна која је одговорна за раскид уговора.

        Члан 14.
Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Новом Саду.

   Члан 15.
Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

    Члан 16.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава добављач, а 2 (два) наручилац.

ЗА ДОБАВЉАЧА    ЗА НАРУЧИОЦА
   Директор Балетске школе
          Сања Вучуревић

___________________________    _______________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце